Herrgården, Litt B25a, 1/16 mtl, 231

Ägare 1859: Erik Åkergren: Fastebrev 1859 22 december

 

Ägare 1867: Joseph Edvard Sundsten

Sundsten köper egendomen för 65000 Rd. Det går inte så bra för Sundsten. 1869 15 mars går Wångsta på auktion. Köpare är Åkergren som nu betalar 37750 Rd.

 

Ägare 1871: Erik Åkergren: lagfart 1871  28 februari

f 1830 20augusti i Ljusnarsberg

Gift 1860 2 april med Christina Carolina Einarsson f 1829 25 april i Ljusnarsberg

Barn:              Carolina Theresia  f 1861 211 april i Dingtuna

Anna Erika f 1862 11 juli I Dingtuna

Erik Agathon f 1863 20 november i Dingtuna

Alma Cecilia f 1886 24 oktober I Dingtuna

Familjen utflyttar 1870 21 oktober till Ljusnarsberg.

År 1869 köpte lantbrukaren Åkergren Ett mantal Vångsta av Joseph  Edvard Sundstens konkursbo. Följande avskrift avser fastebrevet som fastställdes år 1871. Njut av språket!

Tuhundra Härads Rätt
Gör veterligt : att år 1871, den 28de Februari, å Lagtima Wintertinget med häradet, söktes  hos Härads Rätten Fastebrev å Ett mantal, om sexton öresland  Krono Skatte rusthåll Wångsta, i Dingtuna socken, hvilken fastighet Lantbrukaren E. Åkergren, enligt köpebref af den 7de juli 1869, emot Trettiosju tusen sjuhundra femtio riksdaler riksmynt, å auktion inropat från Lantbrukaren Joseph Edvard Sundstens och dennes hustrus konkursbo; Och emedan upbud  å berörd fastighet blifvit meddelade den 7de mars, den 16de Maj samt den 15de  september nästlidna år, och kungörelse om lagfarten varit å Rättens dörr anslagen och från predikstolen i Häradets kyrkor uppläst; Ty och emedan något klander inom den sålunda förflutna lagfartstiden icke försports, pröfvade Härads Rätten skäligt genom detta öppna bref förklara, det skall Lantbrukaren Åkergren i eganderätten till ifrågakomne Ett mantal, om sexton öresland, Krono Skatte rusthåll  Wångsta tillgodonjuta den säkerhet, som genom Lag och laga stadgar om fasta å jord förenligt är. År och dag, som ovan.
På Härads Rättens vägnar

Anm. Lagfarten kostade 115 kronor och 55 öre.

Åkergren arrenderar ut egendomen till Alfred Abrahamsson enligt ett kontrakt daterat 1870  30 januari. Arrendetiden är 10 år löpande från 1870 14 mars. Arrendet bestäms till 3000 Rd Rmt att betalas halvårsvis.

Åkergren blev emellertid inte långvarig på Vångsta. Enligt ett köpekontrakt daterat 1873  23 augusti säljer han egendomen till Lantbrukaren Carl Erik Pettersson.

 

Arrendator 1870: Alfred Ferdinand Abrahamsson

f 1837 19 april i Hult  Linköpings Län.

Gift 1865  24 juni med Maria Lovisa Holmdahl f 1840 29 november i Ryssby Kalmar Län

Barn:              Gunda Maria Alfrida f 1868 31 mars i Ryssby                 

                      Johan Valdemar f 1869 30 november i Ryssby

Familjen inflyttar 1870 12 juli från Ryssby och utflyttar 1875 20 maj till Altuna. I kyrkboken är noterat att båda makarna hade ”berömlig” läskunnighet.

 

Ägare 1873: Carl Erik Pettersson, Laga Fasta 1874 9 november.

Gift med Carolina Mathilda Pettersson

Följande avskrift avser inledningen på köpebrevet mellan Åkergren och Pettersson:

Till Lantbrukaren Carl Erik Pettersson i Tuna försäljer undertecknad härigenom min fasta egendom, Ett mantal   kronoskatte rusthåll  Wångsta, i Dingtuna  socken  och Tuhundra Härad, Westmanlands län, med hvad dertill  lyder  eller tillvinnas kan, emot en köpesumma stor fyrtiofyra tusen Riksdaler Riksmynt…

Köpesumman innefattar gamla lån på sammanlagt 26.749 kronor. Pettersson tillträder egendomen år 1873 men arrendatorn Alfred Abrahamsson bibehålles vid sitt arrende till år 1875 14 mars. Arrendatorn får även en afträdesshilling eftersom han inte kan utnyttja arrendet fullt ut, arrendet skulle enligt kontrakt av 1870 2 februari löpa ut 1880 14 mars.

Pettersson hinner inte göra mycket med Wångsta vilket nedanstående avskrift av ett utdrag av Domboken hållen vid lagtima Höste Tinget med Siende Härad å Tingstället vid Ihrsta kyrka den 11 December 1874.

Genom nämndemannen Erik Andersson i Lundby  inlemnades  följande ansökan: ”Till Siende Wälloflige Härads Rätt. Då boet efter aflidne Lantbrukaren Carl Erik Pettersson i Tuna; Badelunda Socken, är ganska omfattande; enär han utom Tuna, jämväl  äger 1 mantal   rusthåll i Wångsta, Dingtuna Socken samt på arrende innehar ½ mantal Ohlsta i samma socken, och Wångsta hvilket Pettersson sistlidet år inköpt, den 14 mars  nästa år skall af   honom tillträdas, men detta genom Pettersson död omöjliggjorts och för sterbhuset mycket försvårats  samt dessutom händt är att Pettersson sjelf under sin lifstid  sökt afyttra egendomen, får jag i egenskap af förmyndare för Petterssons omyndiga barn och i samråd med deras moder och myndiga bröder hvilka för sin del önska försäljning af Wångsta, deruti äfwen de naturligtvis  äga del, härmed anhålla att Härads Rätten behagade , i hvad de omyndigas rätt kan derpå vara beroende meddela tillåtelse till försäljning af ifrågavarande egendom Wångsta.

Härads Rätten tillstyrker och 1875 den 28 januari går Wångsta återigen på auktion. Köpare blir Gästgifvaren Per Pettersson från Kolbäck.

 

Ägare 1875: Per Pettersson, lagfart 1876 4 februari

 Per Pettersson köper Wångsta för 52.000 kronor från sterbhuset efter Carl Erik Pettersson enligt köpbrev daterat 1886 12 februari.

Onsdagen den 27 april 1881 för han in en annons i bl.a Nerikes Allehanda.

Till salu

Wångsta, Krono-Skatte Rusthåll, ett Mantal, i Dingtuna socken, bebyggt för Ståndspersoner, med en areal Af 266 tunnland inägor och 354 tunnland skog och utmark med tillräckligt husbehofs skog, har 5 torp, ungefär hälften af inägorna täckdikade under de senaste åren; egendomen, som är belägen omkring en mil ifrån Västerås och en half mil från Dingtuna jernvägsstation, har hypotekslån som får öfvertagas, och kunna öfriga betalningsvillkor lämpas efter en reell köpares beqvämlighet. Tillträde kan få ske med utsådd höstgröda antingen den 1 november innevarande år eller den 14 mars 1882.
Närmare upplysningar kan erhållas af egaren på stället eller undertecknad

Dingtuna och Råby den 25 mars 1881

Otto Karlsson.

 

Ägare 1886: Ingenjör Oscar Fredrik Kihlström samt Kronolänsmannen Wilhelm Westrin, lagfart 1886 2 september.

Köpeskillingen var 80.000 kronor varav 65.000 kronor för fastigheten och 15.000 kronor för medföljande gröda och inventarier enligt köpebrev daterat  1886 13 februari. Köpeskillingen erlades genom att köparen övertog skulder på 27.000 kronor samt genom försäljning av fastigheten Flemmingegatan 66 för 53.000 kronor.
Den 13 februari 1886 säljer Oscar Kihlström sin halva av Wångsta till W. Westrin för 32.500 kronor. 1886 2 september får Westrin lagfart även på Kihlströms halva och är nu ensam ägare till 1 mtl Wångsta 2.

 

Ägare 1890: C.J. Högner o.h.h. Hanna Christina Envall 3 december, lagfart 1892 26 februari

Westrin säljer Wångsta enligt köpekontrakt av1890 2 januari samt köpebrev av 1890 23 april för 72000 Rd. Köpesumman är delad i 55000 för fast egendom och 17000 för lös egendom. Enligt lagfartsboken avslogs första lagfartsansökan av 1891 3 december eftersom Högner och Hanna Christina Envall då inte hunnit gifta sig.

I köpet ingår bl. a.:

5 st hästar a 300 Rd

2 st hästar a 150 Rd

12 st oxar a 150 Rd

40 st kor a 100 Rd

1 tjur a 100 Rd

Grisar för totalt 350 Rd

Dessutom ingår ett ångtröskverk med lokomobil nyligen inköpt för 3395 Rd samt två tröskverk med vandring för sammanlagt 405 Rd.

Den ledande tillverkaren av lokomobiler var Munktells.
 

Ägare 1892: C. J. Högner

. Totalt omfattade nu Herrgården, lott nr 21, 1/16 mtl.

 

Ägare 1894: E.J. Jäderholm, lagfart 1894 26 november

Köpebrevet är daterat 1894 17 november.

   

Ägare 1901: Gustav Reinhold Enrot, lagfart 1901 11 februari

Född1855 6 maj i Kolbäck

Gift 1879 29 mars med Anna Fredrika Johansson f 1858 29 mars i Svedvi

Barn:              Gustav Ferdinand f 1879 3 april i Svedvi

                      Adolf Fredrik f 1880 13 juli i Svedvi

                      Karl Emil f 1882 8 april i Haraker

                      Anna Sabina f 1883 28 oktober i Haraker

                      Erik Edvard f 1888 21 maj i Dingtuna

                      Johan Oskar f 1891 13 januari i Dingtuna

Otto Adrian f 1893 20 juli i Dingtuna

Reinhold Hjalmar f 1895 16 mars i Dingtuna

Ernst Magnus f 1897 25 augusti i Dingtuna

Albert Alexander f 1898 6 oktober i Dingtuna

Hanna Margareta f 1901 3 september i Dingtuna

Familjen inflyttar år 1884 från Haraker till torpet Stora Hagby. År 1886  flyttar dom till Lilla Grindbo som dom köper vid delningen 1892. Från Lilla Grindbo inflyttar familjen 1901.

 

Enrot byggde troligen ett litet hus på den gamla grunden efter Herrgården som plockades ner och flyttades till Hallstahammar. Det hus som finns nu byggdes av Axel Fredrik Andersson.

 

Till att börja med kan familjen ha bott i den östra flygeln som fortfarande år 2003 står kvar.

Familjen Enrot utflyttar år 1917 1 juni till Västerås fastigheten Kronvägen 144.

 

Det nuvarande bostadshuset byggdes efter 1924 då Axel Fredrik Andersson (Pip-Axel) köpt gården

 

Ägare 1917: August Emil Persson, lagfart 1917 30 april

Köpebrev 1917  21 april.

 

Ägare 1917: Bernhard Oskar Wilhelm Strömbäck, lagfart 1917 24 oktober

Köpebrev 1917 22 september

Familjen Strömbäck som flyttar in från Västerås består av Fadern Frans Oskar Strömbäck f 1846 4 januari i Tuna Kalmar län. Faden avlider 1917 29 december strax efter flytten till Vångsta. Han blev änkling 1907 5 mars.

Barn:              Otto Fredrik f 1890 1 februari i Giresta Uppsala L.

                      Bernhard Oskar Vilhelm f 1886 3 juli i Kallmar Uppsala L.

Bernt Oskar gifter sig  1913 28 juni med Maria Johanna Nilsson f 1890 2 september i Fjällsjö, Väst. Norrlands län.

Barn:              Astrid Maria f 1914 22 december i Botkyrka, Stockholm

                      Karl Erik f 1916 17 april i Botkyrka Stockholm

Familjen inflyttar 1917 20 juli från Västerås. Familjen utflyttar år 1919. Otto Fredrik flyttar 31 mars till Västerås. Bernt Oskar med familj flyttar 30 april till Botkyrka.

 

Ägare 1919: Viktor Emanuel Svensson, lagfart 1919 25 augusti

Köpebrev 1919 4 april

f 1873 21 augusti i Skällvik, Östergötland.

Gift 1915 14 november med Ragnhild Karolina Alberta Lindström f 1895 24 februari i Gryt

Barn:              Majlis Ragnhild Viktoria f 1917 14 juni i Gryt

Familjen inflyttar år 1919 från Gryt. Utflyttar till Lundby år 1923.

 

August Otto Östling

Född 1852 23 juli i Lillhärad

Gift med Anna Karolina Östling f 1882 22 december i Irsta

Familjen inflyttar 1923 14 november från Olsta och utflyttar 1924 1 oktober till Lilla Hagby torp.

 

Ägare 1924: Hjalmar Theodor Walström, lagfart 1924 5 maj

Köpebrev 1923 14 april.

 

Ägare 1924: Axel Fredrik Andersson, lagfart 1924 25 augusti

Köpebrev 1924 12 mars

f 1891 2 september i Irsta

Gift 1913 29 december med Vendla Dorotea Edlund f 1882 6 februari i Medåker

Barn:              Stina Margareta f 1914 26 april i Kärrbo

                      Karl Artur f 1915 9 december i Irsta

                      Gösta Henry f 1921 5 maj i Irsta

                      Ingrid Elisabet f 1923 20 maj i Irsta

Familjen inflyttar från Irsta år 1924. Andersson blev ” Afa ” med hela Vångsta och även andra i Dingtuna. Skämtsamt även ” Allt För Alla ”, som tidningen hette.

.

 


Åter till gårdslistan