Lilla Grindbo, Litt B12a, 1/128 mtl, 218, 2,2 ha

 

 

Grindbo nämns som ett av de torp som fanns före hemmansklyvningen 1891. Det är osäkert vilket ställe det avser om det är det som idag kallas Stora Grindbo eller Lilla Grindbo. Nedanstående personer är kopplade till Lilla Grindbo.

 

 

 

Torpare 1871: Gustaf Adolf Pettersson

Född  1841  20 november i Dingtuna

Gift med Anna Josefina Josefsdotter f 1839 3 december i Fänlösa Kalmar län.

Barn:.   Barn i Petterssons första gifte Pettersson hade blivet änkeman 1870 22 maj

Augusta Charlotta f 1864 15 maj i Dingtuna

            Edla Mathilda  f 1866 24 april

            Carl August f 1867 10 december i Skerike

            Första hustruns barn före äktenskapet

            Johan Axel f 1857 30 juni i Barkarö

            Pehr August f 1871 12 augusti i Skerike som G A Persson erkänner som sin egen son. 1872 12 november. Hustrun hade blivit änka 1869.

            Adolfina f 1873 15 juni i Dingtuna

 

Gustaf Pettersson skrev kontrakt med Abrahamsson på Wångsta 1871 15 maj  och inflyttade från Skerike 1872 26 april. Familjen utflyttade till Svedvi 1874 14 april.

 Torpet omfattade nu:.

… de ägor som till detsamma äro  anvisade  nemligen de till torpet hörande åkertegarna  och den så kallade Lundvreten  med derintill liggande betesmarker..

 

Torpare 1874: Gustav Persson

f 1839  5 februari i Odensvi

Gift 1861 med Vilhelmina Lovin f 1836 2 juni i Enköping

Barn:              Pehr Gustaf f 1863 21 februari i Kolbäck

                      Carl Erik f 1867 5 augusti  i Svedvi

                      Hulda Maria f 1867 5 augusti i Svedvi

                      Ida Christina f 1870 11 april i Svedvi

Familjen inflyttar 1874 7 maj från Svedvi. Nedan följer en avskrift av kontraktet som skrevs med arrendator A. Abrahamsson på Wångsta.

 

Kontrakt
Till Torpare vid Torpet Grindbo under Wångsta antages härmed Torparen Gustaf Persson från Wahlsta  tills vidare eller till dess uppsägning sker a någondera sidan sker mot följande villkor.
1  Torpet tillträdes  den 11  innevarande april sådant det då och nu befinnes med de ägor som till detsamma äro anvisade, samt den gamla åkern och den J.L. Lundvreten med dess intill liggande betesmarker  hvilka ägor af Torparen skall inhägnas hvartill virke utsynas af gårdens skog.
2  Såsom arrende utgöres årligen Tre gillade mansdagsverke i varje vicka året om gemte Trettio Hjondagsverke  under sommaren på egen kost, och vare dessutom skyldig utgöra  minst ett a två ??dagsverke i vickan emot 80 öre om sommaren och 66 öre om vintern ävensom att hålla Hjon efter budning mot 40 öre om sommaren och 99 öre per dag  om vintertiden.
3  Som Torparen nu emottager Torpets hus nyreparerade Skall de samma af honom underhållas och aflämnas i lika skick, till reparationer erhålles verke och takhalm vid gården.
4  Intet av de budade eller bestämda Dagsverkena får försummas, såvida ej löfte dertill dagen förut erhållets, vid påföljd att böta dubbla dagspenningen  och att om tvenne tillsägelser  skett utan att hörsammas vare kontraktet förbrutit och torparen skuldig att genast afflytta utan åtnjutande af laga fridag.
5  All försäljning ifrån Torpet af Foder  gödsell eller Skogsefäkter förbjudes vid kontraktets förlust.
6  Bete för de kreatur som å Torpet vinterfoder  lämnas å gårdens skog, och är Torparen skyldig att gemensamt med öfriga torpare underhålla gärdesgårdarna kring densamma.
7  Till vedbrand får endast tagas stubbar ris och vindfällen, allt annat endast efter utsyning.
8  Torparen skall hålla sig med nödig handredskap vid gården.
9  Torpets utskylder betalas av Torparen.
10  Som Torparen ej mottagit Torpet med höstutsäde vare han derifrån befriad vid ett blifvande afträde utan mot skälig ersättning.
11  För gårdens plöjning i vår erhålles dragare vid gården äfvensom 1 Ta korn till utsäde.
12 Skulle Torparen emot Husbonde  eller den i hans ställe satt är visa sig uppstudsig eller oärlig  vare skyldig vid tillsägelse genast från Torpet afflytta.

Wångsta den 4 april   1874

A.Hermanson

Med förestående kontrakt förklarar jag mig till alla delar nöjd och förbinder mig detsamma uppfylla

(bomärke) Gustaf Persson

Närvarande Wittnen

C. Pettersson  A Lindgren

 

Statkarl 1885: Erik Albert Windal

f 1850 27 juni

Gift 1876 12 september med Sofia Persdotter f 1853 17 oktober

Barn:              Mathilda f 1876 28 juli i Grythyttan

                      Johan Albert f 1879 13 augusti i Dingtuna

                      Anna Sofia f 1882 4 december i Lillhärad

                      Erik Leonard f 1885 21 maj i Lillhärad

Familjen inflyttar år 1885 10 mars från Lillhärad och utflyttar år 1886 26 januari till Lillhärad.

 

Torpare 1886: Gustav Reinhold Enroth

f 1855 6 maj i Kolbäck

Gift 1879 29 augusti med Anna Fredrika Johansson f 1858 20 mars i Svedvi

Barn:              Gustav Ferdinand f 1879 3 april i Svedvi

                      Adolf Fredrik f 1880 18 juli i Svedvi

                      Carl Emil f 1882 8 april i Haraker

                      Anna Sabina f 1883 28 oktober i Haraker

                      Emma Dorothea f 1886 6 februari i Dingtuna  d 1890 17 mars

                      Erik Edvard f 1888 21 maj i Dingtuna

                      Johan Oscar f 1891 13 januari I Dingtuna

                      Otto Adrian f 1893 20 juli i Dingtuna

                      Reinhold Hjalmar f 1895 16 mars i Dingtuna

Familjen inflyttar från Hagbytorp år 1886 dit dom kom från Haraker 1884 12 mars.

Sonen Gustav Ferdinand arrenderar Gustavsberg åren 1914 till 1916.

 

Ägare 1892: Gustav Reinhold Enroth, lagfart 1892 2 juni

Vid delningen av Wångsta 1892 köper Enroth lott nr.10, 1/128 mtl,  dvs. Lilla Grindbo för 500 kr enligt köpebrev av 1892 25 maj.

 

Ägare 1901: Amanda Charlotta Fornstedt, lagfart 1901 11 februari

Fornstedt köper Lilla Grindbo av Enroth enligt köpebrev 1892 17 januari.

 

Ägare 1902: Wilhelm Bredlund, lagfart 1904 18 januari

Köpebrevet är daterat 1902 25 juli. Vid den här tiden lär Bredlund ha varit enbent. I församlingsboken är Bredlund noterad som skomakare.
Han fick hjälp av Gunnar Jansson som nu var 9 år gammal och bodde i Stora Jacksbo.1907 köper Bredlund Jacksboäng men frågan är om han verkligen flyttar dit eftersom han bara äger stället ett halvår.

 

Brukare: Fredrik Oskar Videll

Född 1849 26 maj i Fellingsbro

Gift ?? med Kristina Augusta Bergqvist f 1848 6 februari i Skerike

Barn:              Fredrika Sofia f 1877 15 maj i Kolbäck

                      Gustaf Fredrik f 1886 29 januari i Västerås Barkarö

Fredrika Sofias barn:

                      Gustaf Erik f 1900 2 maj i Dingtuna

Familjen inflyttar från Tomossen och utflyttar 1903 4 november till Skerike.

 

Ägare 1907: Carl  Johan Karlsson, lagfart 1907 6 maj

Köpebrevet är daterat 1907 27 april. ”Gubben” Carlsson bor i Lilla Grindbo till sin död 1936.

 

Protokoll hållet vid sammanträde med samtliga delägare uti Vångsta Söndagen den 20 december för anordnandet af Posthämtning.
1) Därvid beslöts att ett regelmässigt Postbud skulle 2 gånger i veckan, tisdagar och lördagar vid Dingtuna Poststation i därtill anskaffad Postväska hämta och till Vångsta fort skaffa och på där bestämda Platser aflemna post nämligen vid Enrot och vid Grindbo.
2) För att få denna kostnad rättvist ordnad bestämdes låta gå på entreprenad och stannade hemmensegaren C.J.Carlsson för lägsta anbudet Femtio /50/ kronor, hvilka utbetalas i två kvartal, 25 kronor den 1 april, 20 kronor den 1 oktober och 5 kronor vid årets slut.
3) Uttaxeringen härtill bestämdes lika på alla intrecenterna.
4) En kommite af tre medlemmar tillsattes för inköp af väska samt att underskrifva Kontraktet med entreprenören och utsågs hertill C.A.Granat, A.P.Andersson samt Brukaren A.Pettersson på Hemmanet Nr 1.
Vångsta Missionshus den 20/12 1908. Justerat och godkänt

 

Ägare 1922: Oscar Norlin o.h.h. Anna Norlin, lagfart 1923 8 januari

Köpebrev daterat 1922 15 november. Se även under Stora Grindbo.

 

Ägare 1935: Oscar, Gunnar och Elsa Norlin

1935 får Oscar, Gunnar och Elsa Norlin gemensamt lagfart på både Stora och Lilla Grindbo

(Se även under Stora Grindbo).

 

Ägare 1951: Gunnar Norlin

Efter Oscar Norlins död 1951 köper Gunnar ut sin syster Elsa och får egen lagfart på Lilla Grindbo.  Fram till 1967 används Lilla Grindbo som sommarställe. !967 köper Lars och Kerstin Norlin stället.

                                    

Gamla logen med vedbod  I kammaren Lilla Grindbo sitter Gunnar och Agda Norlin
 
Oskar Ferdinand och Anna Norlin  


Åter till gårdslistan